Projektet Aktuale

I – Promovimi i rolit të gruas në nivele regjionale
    (Planet e Veprimit -Strategjitë për arritjen e  Barazisë Gjinore)

II- Luftimi i dhunës ndaj grave